PROCEDURA DE MEDIERE

Principalele etape ale procesului de mediere sunt:

 

I.         Procedura prealabila incheierii contractului de mediere

 Pasul 1

In general, o parte se adreseaza unui mediator, dar la mediator se pot prezenta şi ambele parti aflate in conflict.

In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va demara procedura prealabila prin care va stabili daca si cealalta parte doreste solutionarea conflictului prin mediere.

Pasul 2

            In acest scop, mediatorul va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile; invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura           confirmarea primirii

 *Daca partea convocata accepta invitatia, dar este in imposibilitate de a se prezenta, mediatorul poate stabili, la cerere, o noua data pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor parti.

*Daca partea convocata refuza in mod explicit medierea sau nu se prezinta de doua ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata

*Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le considera necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor legii medierii

II.        Incheierea contractului de mediere intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de altă parte.

Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte, dupa prezentarea acestora din urma impreuna la mediator hotarate sa accepte medierea sau dupa acceptarea medierii şi de catre partea invitata.

Este interzisa desfasurarea sedintelor de mediere inainte de incheierea contractului de mediere.

Sub sancţiunea nulitatii absolute, contractul de mediere:

1-trebuie sa cuprinda următoarele clauze:

a)identitatea parţilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;

b)mentionarea obiectului conflictului;

c)obligatia mediatorului de a da explicatii partilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;

d)declaratia partilor, in sensul ca doresc declansarea medierii si ca sunt decise sa coopereze in acest scop;

e)angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;

f)obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala; daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti, in mod egal;

g)intelegerea parţilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea;

h)alte clauze, in conditiile legii.

2-nu trebuie sa cuprinda clauze care contravin legii sau ordinii publice

3-se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atâtea exemplare originale cati semnatari sunt

*La contractul de mediere se va incheia o anexa daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora.

*Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

III.      Desfasurarea medierii cu respectarea principiilor acesteia.

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului, dar daca este cazul, medierea se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de partile aflate in conflict.

Sedinta de mediere se desfasoara in sesiuni comune, in care mediatorul si partile in conflict se vor intalni impreuna, dar şi in sesiuni separate cu fiecare dintre parti, daca situaţia o impune.

Sesiunile individuale, in care mediatorul se intalneste cu fiecare parte, au loc, de regula, in prima parte a procesului de mediere şi sunt foarte utile pentru identificarea cat mai exacta a obiectului conflictului.

Pe timpul sesiunilor de mediere partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord sau pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.

In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Fata de acest specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor .

 

IV.       Inchiderea procedurii de mediere (Legea nr. 192/2006 art. 56 – 60)

Procedura cartoon porn de mediere se inchide, dupa caz :

a)   prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului

b)   prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii

c)    prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti

*In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si atunci cand medierea a esuat sau contractul de mediere a fost depus de catre una din parti, orice parte se poate adresa pentru solutionarea conflictului supus medierii instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

*La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cele 3 cazuri mentionate, mediatorul intocmeste un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator; partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

*Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, mediatorul redacteaza un acord care cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

-Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice.

-Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii.

-Intelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63 din Legea nr. 192/2006.

*In cazul denuntarii unilaterale a contractului de mediere, actiune care constituie un drept al oricarei parti conform art. 60 din Legea nr. 192/2006, mediatorul ia act de aceasta si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostiintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

*Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in scris si a anunta mediatorul si cealalta parte, mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, sa continue sau sa inchida procedura de mediere.

 RENUNTAREA LA MEDIERE

-Poate avea loc in orice fazã a procedurii de mediere

-Oricare dintre pãrtile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealaltã parte si mediatorul.

Mediatorul ia act de denuntarea unilateralã a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintãrii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

Dacã una dintre pãrtile aflate în conflict nu se mai prezintã la mediere, fãrã a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sã facã toate demersurile necesare pentru a stabili intentia realã a pãrtii respective si, dupã caz, va continua sau va închide procedura de mediere. (Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)

MEDIEREA CAUZELOR AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR DE JUDECATA

Pentru desfãsurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de cãtre instantele judecãtoresti sau arbitrale va fi suspendatã la cererea pãrtilor, în conditiile prevãzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã. Cursul termenului perimãrii este suspendat pe durata desfãsurãrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnãrii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutitã de taxa judiciarã de timbru.

În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea pãrtilor, o hotãrâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedurã civilã. Odatã cu pronuntarea hotãrârii, instanta va dispune, la cererea pãrtii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plãtite pentru învestirea acesteia. (Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006)